Pravidla „Velké ceny Blanenska“ pro rok 2009

15. března 2009 v 10:55 | Anet |  Zajímavosti
1. Účast na soutěžích a hodnocení

- soutěží zařazených do Velké ceny Blanenska (dále VCB) se mohou zúčastnit všechna hasičská družstva, která se přihlásí do jednotlivých soutěží
- hodnocení VCB se provádí v kategoriích: MUŽI, ŽENY
- do hodnocení VCB budou zařazena všechna družstva.
- do hodnocení VCB jsou započítávána i "B" družstva. Při přípravě prvního družstva nastoupí i druhé družstvo, které bude označeno hlavním rozhodčím.
- za družstvo může nastoupit nejvýše jeden člen jiného družstva. Tato skutečnost musí být oznámena na poradě velitelů před soutěží. K plnění požárního útoku nastoupí tento člen v dresu svého domovského družstva.V jedné soutěží smí soutěžící startovat maximálně dvakrát.


2. Provedení požárního útoku

- dle platných pravidel "požárního sportu" a těchto pravidel VCB
- terče nástřikové, nebo sklopné přes otvor o průměru 50mm
- čas měřen elektronickou časomírou s přesností na 2 desetinná místa. Spuštění časomíry výstřelem ze startovací pistole.
- Startování:
- dle platných pravidel PS
- po ukončení přípravy (uplynutí času na přípravu nebo předaní družstva rozhodčím na podlážce startérovi) nemůžou soutěžící již opustit startovací prostor. Dojde-li k pádu vybavení po ukončení přípravy, nesmí se provádět oprava. V případě, že by hrozilo zničení stroje (pád nářadí na ovládaní stroje), smí jeden člen družstva tomuto zničení zabránit. Oprava nářadí není možná!!
- muži 3B +2x2C, ženy 2B+2x2C
- při stříkání smí být proudnice (včetně spojky hadice) opřena o zem.

3. Technické podmínky

- dle platných pravidel "požárního sporu" a těchto pravidel VCB.
- útočné vedení "C" - plošná šířka min. 65mm, délka min. 19m
- dopravní vedení "B" - plošná šířka min. 100mm, délka min. 19m
- sací koš 110mm s funkční klapkou, ochranná mřížka s velikostí oka max. 10x10 mm
- požární stříkačka vycházející ze stroje schváleného typu bez viditelných úprav. Stroj může být v chodu. Je povolena kombinace s novějším typem čerpadla (šnek). Nejsou povoleny úchyty (např. pro zachycení savice). Povoluje se použití savicového nádstavce.
- Proudnice C vlastní - průměr výstřikové hubice 12,5 mm  0,1mm, max. délka 450 mm.
- Podložka pod savice se může používat pouze hladká a rovná (bez výřezů a úchytů)
- Spoje hadic a savic se nesmí dotýkat a mezi těmito spoji musí volně projít arch papíru.
- Jednotná měřidla pro měření šířky hadic a průměru proudnic dodá rada VCB. Měřidla budou k zapůjčení
závodníkům u hlavního rozhodčího.

4. Vedoucí družstva

- Práva a povinnosti vedoucího dle platných pravidel PS.
- U družstev žen může vedoucí pomáhat při přípravě základny.
- Vedoucí družstva je povinen vyplnit písemnou přihlášku do soutěže. Tato přihláška musí obsahovat jména všech členů družstva a v případě že si družstvo půjčuje cizího závodníka tak i tuto informaci, že si závodníka půjčuje, jeho jméno a domovské družstvo.

5. Rozhodčí

- Rozhodčí pro soutěž zajišťuje pořadatel soutěže.
- Kvalifikace rozhodčích:
- hlavní rozhodčí, rozhodčí na podlážce - rozhodčí instruktor nebo rozhodčí
- ostatní rozhodčí - pomocný rozhodčí
- startér - rozhodčí nebo rozhodčí instruktor
- pomocný startér - pomocný rozhodčí
- minimální počet rozhodčích - hlavní R, R na podlážce, 3 pomocní rozhodčí, startér, pomocný startér
- funkci rozhodčího na podlážce smí výjimečně vykonávat hlavní rozhodčí.

6. Protesty

- podávání protestů dle platných pravidel PS.
- Časový limit pro podání odvolání dle pravidel PS.
- V případě sporných otázek, které neupravují pravidla požárního sportu a tato pravidla, se přivolává k řešení Rada VCB.
- Kauce za podání protestu činí 500,- Kč. V případě neuznání protestu propadá kauce ve prospěch VCB.

7. Rada Velké ceny Blanenska

- Je volena na zasedání VCB.
- Činnost rady se řídí schválenými stanovami.
- Spravuje fond VCB, který bude při slavnostním vyhlášení rozdělen do cen pro ohodnocená družstva.
- Má právo vyžadovat na pořadateli odstranění drobných nedostatků před zahájením soutěže.
- Všichni členové rady musí být proškoleni v pravidlech PS a mít kvalifikaci minimálně "ROZHODČÍ".
- Zajišťuje zveřejnění výsledků soutěží a průběžného pořadí VCB v regionálních médiích a na internetu.
- Deleguje na každý závod zařazený do ligy jednoho svého člena ,který se zúčastní vyhlášení výsledků soutěže a provede s velitelem soutěže kontrolu účasti na tomto vyhlášení. Dále provede veškerá další administrativní úkony, které vyžadují pravidla VCB.
- Po soutěži provede písemné zhodnocení soutěže.
- Zajistí označení pro rozhodčí.

8. Termíny a místa konání soutěží

- Do hodnocení VCB bude zařazeno celkem 12 soutěží.
- Tyto soutěže budou vybrány hlasováním na zasedání VCB.
- Soutěže se mohou konat pouze na území bývalého okresu Blansko.
- Každý žadatel je povinen představit stručnou prezentaci své soutěže.

9. Hlasovací právo

- hlasovací právo pro volbu členů rady a pro hlasování o soutěžích má každé družstvo, které se zúčastnilo minimálně 9 soutěží zařazených do VCB v roce 2008. Splňuje-li více družstev ("B", ženy) z jednoho sboru tuto podmínku mají tyto družstva jen 1 společný hlas. Tato družstva mají zároveň právo navrhnout svého kandidáta do rady VCB.

- Pro rok 2009 má hlasovací právo těchto 20 sborů:
Borotín,Černá Hora, Černovice,Dlouhá Lhota, Horní Poříčí,Jabloňany, Lomnice, Lysice, Míchov, Němčice, Pamětice,Sebranice, Senetářov, Sudice, Sychotín,SK-Petrovice, Šošůvka, Velké Opatovice, Žďár, Žertovník
(*Malá Lhota měla sice dostatečný počet účastí, ale nevyslala svého zástupce na členskou schůzi)


10. Hodnocení jednotlivých soutěží

Umístění
Muži
Ženy
1.
25
15
2.
22
13
3.
20
11
4.
18
10
5.
17
9
6.
16
8
7.
15
7
8.
14
6
9.
13
5
10.
12
4
11.
11
3
12.
10
2
13.
9
1
14.
8

15.
7
16.
6
17.
5
18.
4
19.
3
20.
2
21.
1

- o umístění rozhoduje dosažený čas
- při dosažení stejného času se umístí družstva na stejném místě a získají stejný počet bodů
- družstva na bodovaných místech jsou povinna se zúčastnit vyhlášení výsledků v minimálním počtu 4 osob. V případě bezdůvodné neúčasti ztrácí družstvo získané body. Svoji neúčast a důvod je družstvo povinno oznámit veliteli soutěže.

11. Celkové hodnocení VCB

- do celkového hodnocení se započítává 10 nejlepších výsledků.
- vítězí družstvo s nejvyšším počtem bodů
- při rovnosti bodů rozhoduje počet lepších umístění
- vítězná družstva obdrží putovní poháry
- družstva na 1.-3.místě obdrží poháry za umístění
- mezi ohodnocená družstva VCB bude rozdělen fond VCB dle následujícího klíče

Umístění
Odměna [%]
Muži
Ženy
1. místo
19
12
2. místo
15
9
3. místo
12
7
4. místo
9
5
5. místo
7
0
6. místo
5
0

- Nejlepší družstva z okresu Blansko budou ohodnocena putovním pohárem

12. Povinnosti pořadatelů soutěží

- složit před zahájením ročníku poplatek 1500,- do fondu VCB, spravovaný radou VCB
- po soutěži odvést do výše uvedeného fondu poplatek 30,- Kč za každé zúčastněné družstvo.
- Přijmou do soutěže všechna řádně přihlášená družstva.
- Provést vyhlášení výsledků soutěže do 30 minut po skončení posledního PÚ.
- Po skončení soutěže předat výsledkovou listinu a řádně vyplněné přihlášky do soutěže od všech zúčastněných družstev pověřenému delegátovi VCB.
- Jmenovat osobu zodpovědnou za organizační průběh soutěže (velitel soutěže), která bude řešit sporné otázky s hlavním rozhodčím a radou VCB. Tato osoba bude viditelně označena.
- Vytýčit 2 úseky pro měření délky hadic (19m).
- Zajistit trať proti vstupu diváků v průběhu plnění požárních útoků.
- Podřídit se požadavkům, které plynou ze smluv podepsaných mezi VC Blanenska a sponzory.
- Zajistit zdravotnickou službu. Zdravotník/zdravotnice musí být viditelně označen/a.
- Pojistit svou soutěž u pojišťovny - jedná se o pojištění zranění nebo smrti třetích osob a pojištění škody třetím osobám. tj. všem osobám, které v daný okamžik nesoutěží na dráze.

Pravidla pro rok 2009 byla schválena členskou schůzí VCB 30.1.2009 v Bořitově.

Změny v pravidlech zapsal a provedl Ing. Aleš Prudil, člen Rady VCB.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.